banner24

YSK: Son gün 31 Ağustos!

Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Genel seçimlerinin ardından hiç bir partinin iktidar olacak kadar milletvekilliği çıkaramamış

YSK: Son gün 31 Ağustos!
Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Genel seçimlerinin ardından hiç bir partinin iktidar olacak kadar milletvekilliği çıkaramamış olması, koalisyon formülleri arayışını beraberinde getirdi. Ancak bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmaması erken seçimi getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan bilgilere göre erken genel seçim 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak.

Yapılacak erken genel seçimler öncesinde özellikle yurtdışındaki seçmene yönelik bir genelge yayınlayan YSK, Yurtdışı Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesinin usul ve esaslarını aktardı.

YSK tarafından yayınlanan Yurtdışı Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesinin usul ve esaslarını içeren 140/II sayılı genelge aynen şu şekilde:

140/II SAYILI GENELGE
YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN
USUL VE ESASLARI

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1-
Bu Genelge, yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz Türk vatandaşlarının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14/13, 20/A, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak olan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; güncelleştirilmesi, kütükte kayıtlı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve süresi, kütüğe yazılacak ve yazılamayacak olan seçmenlerin kütük kayıtlarında düzeltme yapılması, yerleşim yerini değiştirenlerin SEÇSİS’e işlenmesi, seçmenlerin kayıtlarının dondurulması ve silinmesi, kimlerin itiraz edebileceği, itirazların karara bağlanması ve kesinleştirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesi
MADDE 2-
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 31 Ağustos 2015 Pazartesi
gününden önce;
a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibariyle 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınır.

b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örneğin; ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması vb.) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne işlenir.

c) Oy verme günü itibariyle silâhaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

d) Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulur.
Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen hükümlülerin kayıtları dondurulmaz.

e) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler, Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kişilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilân edilmesi, süresi ve sonlandırılması
MADDE 3-
Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak www.ysk.gov.tr adresinde 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de ilân edilir. Ayrıca; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilân edilir. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da yurt dışı temsilciliklerinde duyurulur. Vatandaş “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranından Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

- 1 -
Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; 10 Eylül 2015 Perşembe günü Türkiye saati ile 17.00'de ilânı sonlandırılır.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilân sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmez.

İlân süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılacak olanlar
MADDE 4-


a) Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler, dış temsilciliklere başvurarak Adres Beyan Formu (B) doldurmak zorundadır. Temsilciliklerce, “Konsolos.Net” sisteminden adres tescili yapılan seçmene ait Adres Beyan Formu taranarak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntem ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilir.

b) Dış temsilcilikler, kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri Adres Beyan Formu hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yaparlar.

c) Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerekli olup nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılır.

d) Askerlikten terhis olmasına ya da asteğmenliğe nasbedilmesine rağmen ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayanların, terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgeleri ile dış temsilciliklere veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılır.

e) Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılır.

f) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." Hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek kişiler tarafından yapılan başvurulardan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kabul kararları verilenler, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne işlenir. (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

g) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt veya değişiklik için posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

İlân süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılamayacak olanlar
MADDE 5-

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

- 2 -
b)
Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Türk vatandaşlığını kaybedenler, kütüğe yazılamazlar.

Adres Kayıt Sistemi'ndeki değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi
MADDE 6-
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılmasından sonra, ilân süresi içinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı ile yapılan değişiklik/düzeltme işlemleri, “Seçmen Yurt Dışı Adres Günleme (SEC_003_1_ASKI) ekranı aracılığı ile SEÇSİS veritabanına 19 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar işlenir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtların dondurulması veya silinmesi
MADDE 7-

a) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtları olmakla beraber;
* Silâhaltında bulunan er ve erbaşların,
* Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),
* Kesinleşmiş mahkeme kararlarına (tenfiz edilenler dâhil) göre kısıtlı olan
seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406. maddelerine göre),
* Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan
hükümlülerin,
* Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu
Anlaşılanların kayıtları 19 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar SEÇSİS'in SEC_003_1
ekranı kullanılarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

b) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı bulunan seçmenlerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan nüfus olay bilgisine (ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi vb.) göre kayıtları silinmesi gerekenlerin kayıtları, seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden bir gün öncesi olan 19 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 17.00 itibariyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne itiraz edebilecekler
MADDE 8-
İlân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler ve siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilân süresi içinde itiraz edebilirler.
Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

A- Siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler;
a) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı tüm seçmenler,
b) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu
anlaşılanlar (Örneğin; askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan
kişilerin yazımı vb.),
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.

- 3 -
İtirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya ilçe seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla Seçim Takviminde belirtilen süre içinde yazılı olarak yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim, savcı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir (298/87, 91).
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.
Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.
Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İtiraz dilekçesi, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, bunların bulunmaması halinde ise o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. İlçe seçim kurulu başkanları veya Cumhuriyet savcısı itiraz dilekçesinin kaydını yapmak suretiyle dilekçeyi hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir.

İlân süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren Yurt Dışı Seçmen Kütüğü,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda (DVD) hazırlanıp, SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılır, ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilir.

İtirazların karara bağlanması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün kesinleştirilmesi
MADDE 9-
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne karşı yapılan itirazlar, bu Genelge'nin 8. maddesi çerçevesinde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca 16 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanır. Bu karara karşı 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan itirazlar aynı gün saat 23.59'a kadar ve 18 Eylül 2015 Cuma günü de Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara bağlanır. Gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılır; 20 Eylül 2015 Pazar günü Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmak için ilân süresi içinde başvurduğu ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen kütükte ismi yer almayan seçmenlerin, kütüğün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından karar verilir ve gereği Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yerine getirilir (298/86-2).

MADDE 10- Bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 26/08/2015 tarih ve 2015/1544
sayılı kararı ile "140/II sayılı Genelge" olarak kabul edilmiştir.

© SONHABER.NL
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2015, 20:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
izmir escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort bursa escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort istanbul escort kartal escort pendik escort