• DOLAR 33,08 %0.04
 • EURO 36,16 %-0.14
 • ALTIN 2.598,47 %-0.60
 • BİST100 11.139 %0.05
 • BITCOIN 63.530 %-1.85
 • ETHERIUM 3.405 %-0.84
28°

son media Marketing logo

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN

Son Media Marketing

 INHOUD VAN DE ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2. De overeenkomst

3. Controle door adverteerder

4. Niet afname

5. Aansprakelijkheid

6. Wijziging, annulering & aanlevering

7. Plusproposities

8. (Intellectueel) eigendom

9. Bijzondere omstandigheden & overmacht

10. Klachten

11. Eigen advertentie-uitingen

12. Weigering

13. Positiegarantie

14. Inhoud advertentie

15. Facturatie & betaling

16. Reclamebemiddeling

17. Privacy

18. Vertrouwelijkheid

19. Diversen

20. Aanvullende voorwaarden online adverteren

21. Aanvullende voorwaarden testproducten

22. Aanvullende voorwaarden programmatic buying

23. Aanvullende voorwaarden in de buurt

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 In deze Advertentievoorwaarden wordt onder Adverteerder verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Son Media Marketing. De term Adverteerder omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde wordt door Son Media Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. DE OVEREENKOMST

2.1 Alle voorstellen en offertes van Son Media Marketing zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door Son Media marketing.

Media dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door Son Media Marketing van een opdracht van Adverteerder.

2.3 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door Son Media Marketing voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht.

2.4 Son Media Marketing behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijndag(en) van haar titels.

2.5 De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Prijsdocumentatie. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder Son Media Marketing daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien Son Media Marketing instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel.

2.6 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien:

 • de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige        tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend,of; d. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.      

2.7 Bepalingen van deze Advertentievoorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

3. CONTROLE DOOR ADVERTEERDER

3.1 Adverteerder is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens Son Media Marketing.

4. NIET AFNAME

4.1 Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentiebestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentiebestedingen. In dit geval is Adverteerder verplicht om naar keuze van Son Media Marketing (i) het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentiebestedingen te voldoen dan wel (ii) 10% van de totale overeengekomen advertentie-bestedingen exclusief de overeengekomen korting te voldoen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Son Media Marketing geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.

5.2 De totale aansprakelijkheid van Son Media Marketing uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Advertentievoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. WIJZIGING, ANNULERING & AANLEVERING

6.1 Als de adverteerder een reservering of bestelling annuleert, of het betreffende advertentiemateriaal niet levert, is de adverteerder annuleringskosten verschuldigd aan Son Media Marketing , zoals vermeld in de overeenkomst. Als de adverteerder de plaatsingsdatum en/of het formaat van een reservering of bestelling wijzigt, is de adverteerder wijzigingskosten verschuldigd aan Son Media Marketing, zoals vermeld in de overeenkomst. De wijzigings- en/of annuleringskosten worden uitgedrukt in een percentage van de vergoeding die verschuldigd is voor de betreffende reservering of bestelling. Wijzigingen en/of annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan. Reserveringen en bestellingen voor plusproposities, waaronder commerciële bijlagen en creatieve maatwerkconcepten, kunnen alleen worden geannuleerd indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 In geval van annulering, wijziging en/of verschuiving van een reservering of order is Adverteerder naast betaling van de (eventuele) annulerings-, wijzigings- en/of verschuivingskosten altijd verplicht de ten tijde van de annulering, wijziging en/of verschuiving de door Son Media Marketing reeds gemaakte (productie)kosten te vergoeden.

6.3 Wanneer een Adverteerder binnen een campagne een gedeelte van die campagne wil verschuiven naar een startdatum in een nieuw kalenderjaar dan geldt het tarief van het nieuwe kalenderjaar ten aanzien van dat gedeelte van de campagne.

6.4 De sluitdata c.q. sluittijden voor het reserveren van advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door Adverteerder en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) zijn beschikbaar op http://www.dpgmedia.nl/adverteren.

6.5 Son Media Marketing kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Adverteerder in rekening brengen. Indien Son Media Marketing advertentie-materiaal aanpast is Adverteerder verplicht het door of namens Son Media Marketing geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens Son Media Marketing vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

6.6 Indien Adverteerder een bepaalde specifieke grafisch technische uitvoering van zijn advertentie wenst is het bepaalde in artikel 7.3 van overeenkomstige toepassing.

6.7 Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is Son Media Marketing gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door Adverteerder is aangeleverd, dan brengt Son Media Marketing het volledige bedrag voor de advertentie bij Adverteerder in rekening.

6.8 Adverteerder is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij Son Media Marketing, ongeacht de wijze van verzending. Son Media Marketing zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.

6.9 Indien advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt Adverteerder er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, - programma’s of websites van Son Media Marketing. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van Son Media Marketing niet verstoort of onevenredig zwaar belast. Adverteerder vrijwaart Son Media Marketing voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal.

6.10 Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door Son Media Marketing alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van Son Media Marketing redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd.

6.11 Son Media Marketing bewaart het advertentiemateriaal gedurende maximaal drie (3) maanden.

7. PLUSPROPOSITIES

7.1 Plusproposities, waaronder commerciële bijlagen, worden voor plaatsing door Son Media Marketing ingezien en beoordeeld op inhoud, vorm en technische eigenschappen. Son Media Marketing is te allen tijde gerechtigd plusproposities te weigeren.

7.2 Plusproposities moeten worden aangeleverd overeenkomstig de door Son Media Marketing beschreven (leverings-)voorwaarden. Indien de plusproposities niet conform deze voorwaarden worden aangeleverd, behoudt Son Media Marketing zich het recht voor de betreffende plusproposities voor zover mogelijk anders in te plannen of in overleg de levering geschikt te maken voor bewerking (ompakken). Mocht het voorgaande, om welke redenen dan ook, niet mogelijk zijn, dan kan in overleg worden besloten de levering te retourneren of te weigeren. Adverteerder is verplicht eventuele kosten of schade, ontstaan door het niet correct of tijdig aanleveren van plusproposities aan Son Media Marketing te vergoeden. Wanneer een pluspropositie wegens een productiestoring van Son Media Marketing niet kan verschijnen, zal in samenspraak met Adverteerder opnieuw gepland worden.

7.3 Adverteerder staat ervoor in dat de door hem aangeleverde plusproposities geen schade veroorzaken aan de desbetreffende print media. Adverteerder vrijwaart Son Media Marketing voor dergelijke schade.

7.4 Son Media Marketing hanteert een foutmarge van 3% van de oplage bij het mee hechten, opplakken, opleggen, insteken en/of mee sealen/bijsluiten in een papieren sleeve van plusproposities. Son Media Marketing aanvaardt binnen de voornoemde foutmarge geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade van welke aard ook, die als gevolg van het onjuist mee hechten, opplakken, opleggen, insteken en/of mee sealen/bijsluiten in een papieren sleeve van plusproposities ontstaat.

7.5 Wanneer Adverteerder de drukopdracht van de pluspropositie neerlegt bij een derde partij, blijft het de verantwoordelijkheid van Adverteerder om met de derde partij te communiceren.

7.6 Voor plusproposities als instekers / bijstekers / folders opleggen / sealen en plak-producten gelden specifiek onderstaande annuleringsvoorwaarden en annuleringskosten: Een pluspropositie order is maximaal zes maanden vooruit te plannen. Annulering 1 week voor deadline aanleveren van materiaal: 100% annuleringskosten. Annulering vanaf 1e maand tot 1 week voor deadline aanleveren van materiaal: 50% annuleringskosten. Annulering in de 2e maand voor deadline aanleveren van materiaal: 30% annuleringskosten. Annulering in de 3e maand voor deadline aanleveren van materiaal: 15% annuleringskosten.

8. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

8.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van Son Media Marketing , waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die Son Media Marketing in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (iii) de gegevens van gebruikers van de media van Son Media Marketing , waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt ten aanzien van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij Son Media Marketing . De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder enig licentie of ander recht wordt verleend.

8.2 Son Media Marketing is gerechtigd een geplaatste advertentie tevens op te nemen in een of meerdere andere uitgaven, websites, platformen en/of apps van Son Media Marketing. Voor zover nodig verleent Adverteerder Son Media Marketing hiertoe om niet een licentie.

8.3 Het is Adverteerder niet toegestaan om reclamemateriaal, persberichten of andere externe publiciteitskwesties, waarin de naam of een van de merken van Son Media Marketing en/of haar directe en/of indirecte dochterondernemingen voorkomt of waarin anders expliciet wordt gerefereerd aan Son Media Marketing en/of haar directe en/of indirecte dochterondernemingen zonder voorafgaande toestemming van Son Media Marketing te publiceren, welke toestemming onder voorwaarden kan worden verleend.

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN & OVERMACHT

9.1 Son Media Marketing behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties (bijvoorbeeld door bij breaking news op de voorpagina of homepage geen advertenties te plaatsen).

9.2 In geval Son Media Marketing door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Son Media Marketing het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Son Media Marketing ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

9.3 Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

10. KLACHTEN

10.1 Eventuele klachten over de uitvoering van een printadvertentie dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de dag van plaatsing van de betreffende advertentie schriftelijk, waaronder per e-mail, bij Son Media Marketing B.V. te worden ingediend. Klachten over online advertenties dienen binnen zeven (7) dagen na aanvang van de campagne schriftelijk, waaronder per email, bij Son Media Marketing B.V. te worden ingediend. Adverteerder is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten, of over geplaatste advertenties waarvan de reservering of het materiaal niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8 is aangeleverd maar desondanks toch zijn geplaatst.

10.2 Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Son Media Marketing B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

10.3 Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht.

11. EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN

11.1 Adverteerder kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon, of van een groepsmaatschappij van Adverteerder als bedoeld in artikel 2:24b BW.

11.2 Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

12. WEIGERING

12.1 Son Media Marketing is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken.

13. POSITIEGARANTIE

13.1 Indien Adverteerder voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst ten aanzien van een bepaalde positie of pagina, kan Son Media Marketing op verzoek van Adverteerder een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs verschuldigd.

14. INHOUD ADVERTENTIE

14.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Son Media Marketing. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart Son Media Marketing voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven advertentie.

14.2 Voor het plaatsen van zogenaamde advertorials heeft Son Media Marketing specifieke richtlijnen opgesteld waaraan de Adverteerder is gehouden. Deze richtlijnen zijn hier te vinden.

15. FACTURATIE & BETALING

15.1 Facturering geschiedt na elke plaatsing van een advertentie of advertentiecampagne. Bij langlopende campagnes kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. Son Media Marketing kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Son Media Marketing.

15.2 De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten.

15.3 Son Media Marketing kan, ter eigen beoordeling, een korting over de netto verschuldigde advertentiekosten toekennen aan reclame-bemiddelaars en begrafenisondernemers, voor zover het advertenties van derden betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is. Voor begrafenisondernemers geldt dat dit alleen van toepassing is op advertenties die geplaatst worden tegen de prijs conform de Prijsdocumentatie.

15.4 Indien Adverteerder voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Adverteerder verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

15.5 Son Media Marketing is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien Adverteerder aan Son Media Marketing een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van Son Media Marketing niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is overeengekomen.

15.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is Son Media Marketing vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten.

15.7 Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op Adverteerder bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft Son Media Marketing in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren. Son Media Marketing heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van Adverteerder, onverminderd de overige rechten die Son Media Marketing heeft.

15.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Son Media Marketing moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Adverteerder. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 50,- en maximum van EUR 15.000,-. Son Media Marketing hanteert een vertragingsrente van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum.

16. RECLAMEBEMIDDELING

16.1 Indien een reclamebemiddelaar op eigen naam, maar ten behoeve van een Adverteerder, een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, staat hij in voor de nakoming van de overeenkomst of opdracht (inclusief de nakoming van deze voorwaarden) door Adverteerder.

16.2 Indien een reclamebemiddelaar namens een Adverteerder een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, dient de bemiddelaar op verzoek van Son Media Marketing schriftelijk aan te tonen dat hij bevoegd is om Adverteerder te vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de reclamebemiddelaar geacht wordt op eigen naam en voor eigen rekening en risico te hebben gehandeld als ware hij Adverteerder.

17. PRIVACY

17.1 Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Son Media Marketing als verwerker; (ii) Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door Son Media Marketing niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) Son Media Marketing zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat Son Media Marketing Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als Son Media Marketing wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) Son Media Marketing zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) Son Media Marketing zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; (iv) Son Media Marketing zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waar uit blijkt dat Son Media Marketing voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) Son Media Marketing zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevens effecten beoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) Son Media Marketing zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een data lek informeren over de data lek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Son Media Marketing tot geheimhouding is gehouden; (iv) Son Media Marketing zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9 verwijderen.

18. VERTROUWELIJKHEID

18.1 Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van Son Media Marketing verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strik t vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

19. DIVERSEN

19.1 Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door Son Media Marketing te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal Son Media Marketing volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die Son Media Marketing in verband daarmee ondervindt.

19.2 Son Media Marketing behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van Adverteerder.

19.3 Son Media Marketing is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder gebruik te maken van derden.

19.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met Son Media Marketing zijn overeengekomen.

19.5 Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Son Media Marketing en Adverteerder zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

19.6 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Son Media Marketing aangepast worden. Son Media Marketing adviseert daarom de Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken op http://www.dpgmedia.nl/adverteren.

19.7 Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van Son Media Marketing, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met Son Media Marketing voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

20. AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN

20.1 Son Media Marketing heeft afspraken met een aantal Rich Media partijen. In samenwerking met die partijen neemt Son Media Marketing voor bepaalde advertentieproducten de Rich Media kosten voor haar rekening, zoals beschreven in de Prijsdocumentatie. Voor andere producten als ook wanneer Adverteerder werkt met andere aanbieders, zijn de kosten voor Rich Media voor rekening van Adverteerder.

20.2 De Homepage Takeover heeft voorrang op alle andere homepage formaten. Dit houdt in dat bij schaarste de Homepage Takeover eerst wordt geplaatst en op eventuele posities die dan nog beschikbaar zijn de andere advertentieformaten.

20.3 Son Media Marketing streeft er naar dat de websites en apps waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. Son Media Marketing garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website of app onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Son Media Marketing is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

20.4 Opties op advertentieposities zijn maximaal 1 week (7 dagen) geldig. Een Adverteerder kan voor technische details contact opnemen met de Ad Operations afdeling van Son Media Marketing: [email protected]

20.5 Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen, zijn de meetsystemen van Son Media Marketing leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien en derhalve geen aanleiding vormen voor het herzien van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Son Media Marketing en Adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Totdat partijen gezamenlijk hebben vastgestelde wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Son Media Marketing leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

20.6 Het is Adverteerder enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze (a) de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views) en (ii) het aantal clicks met de volgende additionele gegevens: gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode en (b) gebruikers van de websites en apps van Adverteerder of derde partijen te retargeten op de websites en apps van Son Media Marketing mits Adverteerder de wettelijk vereiste toestemming van betrokkenen hiervoor heeft verkregen. Behoudens het voorgaande, is het Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van Son Media Marketing. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van andere vormen van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van Son Media Marketing is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Son Media Marketing.

21. AANVULLENDE VOORWAARDEN TESTPRODUCTEN

21.1 Het inzenden van een product door een Adverteerder/leverancier teneinde het te laten testen door een merk van Son Media Marketing (op eigen initiatief of op verzoek van Son Media Marketing), is voor rekening en risico van de Adverteerder/leverancier van het product.

21.2 Behoudens opzet of grove schuld, aanvaardt Son Media Marketing geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard dan ook, als gevolg van het wel of niet publiceren van een review van het product.

21.3 Adverteerder/leverancier kan binnen 60 dagen na het inzenden van het product Son Media Marketing schriftelijk (waaronder per e-mail) melden dat hij het product na de test terug wil ontvangen. Indien de Adverteerder/leverancier deze melding niet doet, wordt het product eigendom van Son Media Marketing.

21.4 De kosten en de verantwoordelijkheid van de retourzendingen van een product zijn voor rekening en risico van Adverteerder/leverancier.

21.5 De ingezonden producten zijn niet verzekerd door Son Media Marketing . Het risico voor het defect gaan van producten, diefstal etc. ligt bij Adverteerder/leverancier.

21.6 Son Media Marketing meldt per e-mail aan Adverteerder/leverancier dat zij een destructieve test zal gaan uitvoeren met/bij het product. Indien Adverteerder/leverancier dit niet wenst, dient zij dit binnen vijf (5) dagen per e-mail aan Son Media Marketing kenbaar te maken. Als Son Media Marketing een dergelijke melding niet binnen deze voornoemde termijn van Adverteerder/leverancier heeft ontvangen, gaat Son Media Marketing ervan uit dat Adverteerder/leverancier akkoord heeft gegeven voor een destructieve test.

21.7 Aan het inzenden van het product kunnen geen rechten worden ontleend. Son Media Marketing geeft geen garantie dat een product ook daadwerkelijk wordt getest en/of dat er een review wordt geplaatst over het product. De redactie van het betreffende merk van Son Media Marketing behoudt zicht het recht voor om te bepalen of en op welke plaats een review van een getest product wordt gepubliceerd.

21.8 Alle (intellectuele eigendomsrechten) op review van Son Media Marketing berusten en blijven berusten bij Son Media Marketing. Het is Adverteerder/leverancier zonder uitdrukkelijke toestemming van Son Media Marketing niet toegestaan om (een deel) van reviews te gebruiken dan wel te (her)publiceren.

21.9 Son Media Marketing geeft geen inzage in testresultaten, tenzij dit door partijen is overeengekomen en/of Son Media Marketing van mening is dat de testresultaten daartoe aanleiding geven.

22. AANVULLENDE VOORWAARDEN PROGRAMMATIC BUYING

22.1 Op adverteren door middel van programmatic buying zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Advertenties dienen inhoudelijk aan de volgende eisen te voldoen:

 • Geen popup’s/ -unders’s, view to app store, etc.
 • Duidelijke weergave van adverteerder/merk in advertentie.
 • Advertentieformaat dient uniform te zijn aan de grootte van het ad slot.
 • Het is niet toegestaan om blanks te serveren.
 • Het duidelijk weergeven van de naam c.q. merk van Adverteerder op de landingspagina.
 • Geen irriterende/afleidende weergave van advertenties.
 • De communicatie dient in het Nederlands te zijn.
 • Advertenties mogen in geen vorm kwetsend zijn.
 • Het is niet toegestaan malware of andere ongewenste software te verspreiden.
 • De communicatie dient voor de bezoeker duidelijk en helder te zijn.